Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS)

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym około 1000 pracowników naukowych, działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki. Towarzystwo działa nieprzerwanie od 1958 roku, stanowiąc bazę integracyjno-informacyjną dla swoich członków zatrudnionych w wyższych uczelniach, instytutach naukowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych w 18 centrach akademickich w Polsce.

Gliwicki oddział PTMTS


Zaproszenie na 60. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice".

60. Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" odbywać się będzie w dniach od 25 do 29 lutego 2024 w zimowej scenerii Beskidu Śląskiego, w Wiśle w Hotelu "Pod Jedlami". Sympozjon organizowany jest od wielu lat przez Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Konferencja ta po niewielkiej przerwie powraca do kalendarza spotkań naukowych z zakresu szeroko rozumianej mechaniki teoretycznej i stosowanej. Wspiera ją grono stałych uczestników, ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce. Szczególnie cenne jest to, iż co roku przybywa znaczna liczba młodych pracowników nauki. Są pełni ciekawych pomysłów, a uczestnictwo w Sympozjonie pozwala im na przedstawienie wyników swoich prac na szerszym forum. Więcej informacji na temat sympozjony można znaleźć na stronie pod linkiem 60. Sympozjon albo w zakładce Sympozjon.


Zaproszenie na V Polski Kongres Mechaniki oraz XXV Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice.

W dniach 4-7 września 2023 r. w Gliwicach w Centrum Edukacyjno Kongresowym Politechniki Śląskiej odbędzie się V Polski Kongres Mechaniki oraz XXV Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice. Organizatorami połączonych wydarzeń są Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Śląska oraz Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Prezydent RP, Andrzej Duda, objął je honorowym patronatem.
V Polski Kongres Mechaników kontynuuje tradycję spotkań naukowych poświęconych mechanice, zapoczątkowaną około 16 lat temu podczas I PCM w Warszawie (2007). Kongres prezentuje aktualny stan badań we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, mechaniki stosowanej i fizyki, a także mechaniki i inżynierii konstrukcji. Stał się on jednym z najważniejszych międzynarodowych zjazdów naukowych reprezentujących tę dziedzinę nauki i gromadzącym co 4 lata około 500-600 specjalistów zajmujących się problematyką mechaniki i inżynierii mechanicznej w szerokim znaczeniu.
XXV Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice kontynuuje 50-letni cykl konferencji poświęconych metodom numerycznym i ich zastosowaniom w problemach mechaniki. Spotkania naukowe, organizowane co dwa lata od 1973 r., stanowią forum prezentacji i dyskusji nad nowymi pomysłami odnoszącymi się do podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań mechaniki obliczeniowej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie


Stanowisko PTMTS w sprawie napaści putinowskiej Rosji na Ukrainę

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wyraża solidarność ze środowiskiem naukowym Ukrainy, które jak cały Naród zostało dotknięte brutalną agresją rosyjską rozpoczętą 24 lutego 2022 roku. Jesteśmy tym oburzeni i wstrząśnięci. Oferujemy wszelką pomoc i wsparcie, w szczególności tym członkom społeczności akademickiej Ukrainy, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę.
Zwracamy się z apelem do środowiska naukowego w Rosji, aby w tym krytycznym momencie historii użyło wszystkich możliwych środków nacisku na putinowski reżim. Sprzeciwiamy się temu, by osiągnięcia nauki zamiast służyć człowiekowi, były zwrócone przeciwko niemu.
Wyrażamy nadzieję, że poniesione ofiary, solidarność oraz wsparcie Europy i świata przyniosą społeczeństwu Ukrainy bezpieczeństwo i pokój.

Przewodniczący PTMTS
Profesor Tomasz Krzyżyński


Zaproszenie na zebranie naukowe

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o/Gliwice

Zaprasza na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Olaf Dudek wygłosi referat pt. "Kształtowanie charakterystyk dynamicznych zawieszeń jezdnych robotów mobilnych opartych na kołach omnikierunkowych"
oraz
mgr inż. Paweł Paździor wygłosi referat pt. "Optymalizacja przepływu materiału w procesie formowania wtryskowego komponentów dla branży motoryzacyjnej"

Zebranie odbędzie się w dniu 23 marca 2022r. (środa) o godz. 1200,w Sali Posiedzeń (pok. 40) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwcach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na zebranie naukowe

Katedra Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
oraz
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o/Gliwice

Zapraszają na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Tomasz Schlieter wygłosi referat pt."Optimal design of mechanical systems for multiple criteria by means of soft computing methods".

Zebranie odbędzie się w dniu 16 lutego 2022r. (środa) o godz. 1330, w trybie zdalnym, za pomocą platformy zoom. Link do spotkania online zostanie ogłoszony 15 minut przed spotkaniem


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Rafał Napierała wygłosi referat pt."Opracowanie metodyki optymalizacji konstrukcji w oparciu o analizy wytrzymałościowe pojazdów użytkowych, w szczególności naczep".

Zebranie odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022r. (środa) o godz. 1500, w Sali Posiedzeń (pok. 40) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwcach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na XXXIX Walne Zgromadzenie Gliwickiego oddziału PTMTS

Zarząd Gliwickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Towarzystwa do wzięcia udziału w XXXIX Walnym Zgromadzeniu Gliwickiego Oddziału PTMTS.

Walne zgromadzenie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021r. (środa), o godz. 15 00 w I terminie lub 15 15 w II terminie. Ze względów epidemicznych najbliższe zgromadzenie odbędzie się w sposób zdalny za pomocą platformy zoom.us i platformy do głosowania eSesja. W związku z tym serdecznie prosimy o potwierdzenie aktualnego adresu poczty elektronicznej poprzez skrzynkę pocztową newsletter@goptmts.pl do dnia 8 stycznia 2021r. Umożliwi to Państwu wzięcie udziału w zgromadzeniu i w głosowaniach.

W trakcie zgromadzenia dr inż. Paweł Kowol (Katedra Mechatroniki, Politechnika Śląska) wygłosi referat naukowy pt. "Czy Johann Sebastian Bach skorzysta na Industry 4.0".


Konkurs na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2020/2021 w obszarze mechanika

Zapraszamy do nadsyłania prac inżynierskich z obszaru mechanika. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Wyciąg z Regulaminu:

Konkurs ma na celu krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby będące absolwentami Politechniki Śląskiej, które złożyły egzamin dyplomowy na pierwszym stopniu studiów (inżynierski) do dnia 28.02.2021 roku a ich prace zostały ocenione przez opiekuna Projektu inżynierskiego jako bardzo dobre.

Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową złożoną z członków Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS uzupełnioną o zaproszonych Gości.

Zgłaszane do Konkursu prace - Projekty inżynierskie powinny spełniać następujące założenia: ‐ tematyka prac powinna obejmować zagadnienia w obszarze szeroko rozumianej Mechaniki. Projekty inżynierskie muszą być wykonane w roku akademickim 2019/2020, prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, ‐ prace nie mogą naruszać praw (w tym praw własności intelektualnej) osób trzecich.

Kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas oceny prac, będzie ich poziom merytoryczny i innowacyjność opisywanego zagadnienia.

Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 800 PLN a prace konkursowe zostaną opublikowane, po wcześniejszych pozytywnych recenzjach, w czasopiśmie Modelowanie Inżynierskie.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie

Zgłoszenie pracy do konkursu należy dokonać za pomocą formularza. Formularz zgłoszenia


Konkurs na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2019/2020 w obszarze mechanika

Zapraszamy do nadsyłania prac inżynierskich z obszaru mechanika. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Wyciąg z Regulaminu:

Konkurs ma na celu krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby będące absolwentami Politechniki Śląskiej, które złożyły egzamin dyplomowy na pierwszym stopniu studiów (inżynierski) do dnia 2.02.2019 roku a ich prace zostały ocenione przez opiekuna Projektu inżynierskiego jako bardzo dobre.

Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową złożoną z członków Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS uzupełnioną o zaproszonych Gości.

Zgłaszane do Konkursu prace - Projekty inżynierskie powinny spełniać następujące założenia: ‐ tematyka prac powinna obejmować zagadnienia w obszarze szeroko rozumianej Mechaniki. Projekty inżynierskie muszą być wykonane w roku akademickim 2019/2020, prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, ‐ prace nie mogą naruszać praw (w tym praw własności intelektualnej) osób trzecich.

Kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas oceny prac, będzie ich poziom merytoryczny i innowacyjność opisywanego zagadnienia.

Laureat Konkursu zostanie zaproszony (na koszt Zapraszającego) do wzięcia udziału w konferencji naukowej - Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, która odbędzie się w 2021 roku w Ustroniu. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy.

Zasady zgłaszania prac. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji papierowej dołączając:
(...)
d) wypełniony formularz zgłoszenia.


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Sebastian Sławski wygłosi referat pt."Wpływ materiałów i struktury na własności mechaniczne kompozytowej osłony energochłonnej".

Zebranie odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r. (środa) o godz. 1330, w Sali Posiedzeń (pok. 40 i 40A) na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwcach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Wojciech Danek wygłosi referat pt."Wpływ parametrów masowych słupa oświetleniowego na wartość współczynników bezpieczeństwa biernego pojazdów w trakcie zderzenia".

Zebranie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019r. (piątek) o godz. 1100, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Gliwickiego oddziału PTMTS

Zarząd gliwickiego oddziału PTMTS ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Towarzystwa do wzięcia udziału w XXXVIII WALNYM ZGROMADZENIU Gliwickiego oddziału PTMTS.

Walne zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019r. (wtorek), w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a o godz. 1500 w I terminie lub 1515 w II terminie.


Zaproszenie na seminarium naukowe

Zapraszamy na seminarium naukowe, na którym dr inż. Magdalena Palacz (Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska) wygłosi referat pt."Modelowanie zjawiska propagacji fali sprężystej do wykrywania uszkodzeń z wykorzystaniem metody skończonych elementów spektralnych w dziedzinie częstotliwości".

Zebranie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018r. (środa) o godz. 1200, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Konkurs na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2018/2019 w obszarze mechanika

Zapraszamy do nadsyłania prac inżynierskich z obszaru mechanika. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Wyciąg z Regulaminu:

Konkurs ma na celu krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby będące absolwentami Politechniki Śląskiej, które złożyły egzamin dyplomowy na pierwszym stopniu studiów (inżynierski) do dnia 2.02.2019 roku a ich prace zostały ocenione przez opiekuna Projektu inżynierskiego jako bardzo dobre.

Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową złożoną z członków Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS uzupełnioną o zaproszonych Gości.

Zgłaszane do Konkursu prace - Projekty inżynierskie powinny spełniać następujące założenia: ‐ tematyka prac powinna obejmować zagadnienia w obszarze szeroko rozumianej Mechaniki. Projekty inżynierskie muszą być wykonane w roku akademickim 2018/2019, prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, ‐ prace nie mogą naruszać praw (w tym praw własności intelektualnej) osób trzecich.

Kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas oceny prac, będzie ich poziom merytoryczny i innowacyjność opisywanego zagadnienia.

Laureat Konkursu zostanie zaproszony (na koszt Zapraszającego) do wzięcia udziału w konferencji naukowej - Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, która odbędzie się w dniach 23 luty – 27 luty 2019 roku w Ustroniu. Laureaci Konkursu (miejsca I - III) otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Zasady zgłaszania prac. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji papierowej dołączając:
(...)
d) wypełniony formularz zgłoszenia.


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Mariusz Warzecha (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) wygłosi referat pt."Zjawisko zderzenia ciał nieswobodnych w układach technicznych".

Zebranie odbędzie się w dniu 14 listopada 2018r. (środa) o godz. 1330, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym odbędzie się wręczenie dyplomów w konkursie na najlepszą pracę inżynierską oraz mgr inż. Grzegorz Gembalczyk (Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska) wygłosi referat pt."Optymalizacja parametrów regulatorów w systemie sterowania urządzeniem do reedukacji chodu".

Zebranie odbędzie się w dniu 21 marca 2018r. (środa) o godz. 1400, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


WYNIKI KONKURSU na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2017/18 w obszarze Mechanika

Miło nam zakomunikować, że w dniu 19 lutego 2018 r. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr hab. inż. Stanisława Szwedy wyłoniła laureatów konkursu „Na najlepszą pracę inżynierską w obszarze Mechanika w roku akademickim 2017/2018”.

Komisja Konkursowa, po zrecenzowaniu prac postanowiła przyznać:

 • 1. miejsce (127 pkt.) Panu inż. Mateuszowi Łataczowi, za pracę pt. „Analiza przepływu krwi w elemencie stanowiska do badania naczyń stentowanych”.
 • 2. miejsce (118 pkt.) Pani inż. Ewelinie Mielczarek, za pracę pt. „Zastosowanie modułu Arduino w autonomicznym układzie sterowania urządzeniem mobilnym”.
 • 3. miejsce (117 pkt.) Panu inż. Truong Giang Can, za pracę pt. „Projekt i analiza modelu bryłowego rzeczywistej geometrii wytworu utworzonego na podstawie generatorów instrukcji sterowania drukarką 3D.”
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


Konkurs na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2017/2018 w obszarze mechanika

Zapraszamy do nadsyłania prac inżynierskich z obszaru mechanika. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Wyciąg z Regulaminu:

Konkurs ma na celu krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby będące absolwentami Politechniki Śląskiej, które złożyły egzamin dyplomowy na pierwszym stopniu studiów (inżynierski) do dnia 2.02.2018 roku a ich prace zostały ocenione przez opiekuna Projektu inżynierskiego jako bardzo dobre.

Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową złożoną z członków Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS uzupełnioną o zaproszonych Gości.

Zgłaszane do Konkursu prace - Projekty inżynierskie powinny spełniać następujące założenia: ‐ tematyka prac powinna obejmować zagadnienia w obszarze szeroko rozumianej Mechaniki. Projekty inżynierskie muszą być wykonane w roku akademickim 2017/2018, prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, ‐ prace nie mogą naruszać praw (w tym praw własności intelektualnej) osób trzecich.

Kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas oceny prac, będzie ich poziom merytoryczny i innowacyjność opisywanego zagadnienia.

Laureat Konkursu zostanie zaproszony (na koszt Zapraszającego) do wzięcia udziału w konferencji naukowej - Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, która odbędzie się w dniach 24 luty – 28 luty 2018 roku w Ustroniu. Laureaci Konkursu (miejsca I - III) otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Zasady zgłaszania prac. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji papierowej dołączając:
(...)
d) wypełniony formularz zgłoszenia.


Informacja o konferencji Mechatronics: Ideas for Industrial Applications M:IfIA 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Naukowej Mechatronics: Ideas for Industrial Applications organizowanej pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 września 2017r. w Gliwicach, Wiśle - Jawornik.

Szczegóły konferencji znajdują się na stronie interenetowej konferencji pod adresem: www.mechatronics2017.pl


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę inżynierską oraz dr inż. Małgorzata SZYMICZEK (Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska) wygłosi referat pt."Ocena stopnia degradacji poliestrowo-szklanych kompozytów nawijanych".

Zebranie odbędzie się w dniu 29 marca 2017r. (środa) o godz. 1400, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


WYNIKI KONKURSU na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2016/17 w obszarze Mechanika

Przewodniczący jury konkursu na najlepsza pracę inżynierską ogłosił wyniki konkursu. Poniżej przedstawiamy wyciąg z protokołu konkursowego.

Na konkurs wpłynęły następujące prace:

 • inż. Kamil GOŁĄB "Wpływ dyskretyzacji modelu w metodzie elementów skończonych na rozwiązanie zadań przepływu ciepła"
 • inż. Adrian KUBECZKO "Model 2D CZY 3D? Aspekty modelowania zagadnień przepływu ciepła za pomocą metody elementów skończonych"
 • inż. Mateusz WITCZAK "Analiza termiczna belki stropowej poddanej oddziaływaniu ognia"
 • inż. Przemysław WOLNICKI "Projekt i budowa ramienia robota o budowie odpowiadającej ruchliwości ludzkiego przedramienia z możliwością sterowania dłonią"
 • inż. Michał ZALAS "Projekt stanowiska pracy do klejenia reflektorów samochodowych"

Oceny prac dokonało Jury w składzie:

Przewodniczący dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. Pol. Śl., członkowie: dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk, dr inż. Zbigniew Pilch.

Ocenie podlegały następujące elementy pracy:

uzasadnienie celu pracy (max. 5 pkt.), nakład pracy (max. 10 pkt.), oryginalność prowadzonych badań (max. 10 pkt.), znaczenie praktyczne pracy (max. 10 pkt.), poziom redakcyjny pracy (max. 10 pkt.), sformułowanie wniosków (max. 5 pkt.).

Na podkreślenie zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny i edytorski wszystkich ocenianych prac inżynierskich.

Wynik konkursu są następujące:

 • 1. inż. Przemysław WOLNICKI 128 pkt. 1. nagroda
 • 2. inż. Kamil GOŁĄB 123 pkt. 2. nagroda
 • 3. inż. Michał ZALAS 122 pkt. 3. nagroda
 • 4. inż. Mateusz WITCZAK 118 pkt. 4. miejsce
 • 5. inż. Adrian KUBECZKO 112 pkt. 5. miejsce

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, jak również dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.


Delegaci Oddziału Gliwickiego na XXXVII Zjazd PTMTS

Honorowi członkowie PTMTS

 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński
 • prof. dr hab. inż. Józef Wojnarowski

Delegaci wyłonieni w wyborach

 • dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. nzw. w Pol. Śl.
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik
 • prof dr hab. inż. Antoni John
 • dr inż. Krzysztof Kawlewski
 • dr hab. inż. Sławomir Kciuk
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
 • dr hab. inż. Robert Michnik
 • dr hab. inż. Tomasz Trawiński

Więcej informacji nt. XII Konferencji "Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki" można znaleźć na stronie konferencji nkrm.wm.pb.edu.pl.


Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Gliwickiego oddziału PTMTS

Zarząd gliwickiego oddziału PTMTS ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków Towarzystwa do wzięcia udziału w WALNYM ZGROMADZENIU Gliwickiego oddziału PTMTS.

W trakcie zgromadzenia dr hab. inż. Jarosław Kaczmarczyk wygłosi referat naukowy pt. „Identyfikacja własności mechanicznych kompozytu”.

Walne zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017r. (środa), w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a o godz. 1445 w I terminie lub 1500 w II terminie.


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Gabriel Mura (Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska)  wygłosi referat pt. "Optymalizacja postaci konstrukcyjnej struktur energochłonnych pojazdu pływającego ".

Zebranie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016r. (środa) o godz. 13 30, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Konkurs na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2016/2017 w obszarze mechanika

Zapraszamy do nadsyłania prac inżynierskich z obszaru mechanika. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Wyciąg z Regulaminu:

Konkurs ma na celu krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby będące absolwentami Politechniki Śląskiej, które złożyły egzamin dyplomowy na pierwszym stopniu studiów (inżynierski) do dnia 31.01.2017 roku a ich prace zostały ocenione przez opiekuna Projektu inżynierskiego jako bardzo dobre.

Najlepsze prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową złożoną z członków Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS uzupełnioną o zaproszonych Gości.

Zgłaszane do Konkursu prace - Projekty inżynierskie powinny spełniać następujące założenia: ‐ tematyka prac powinna obejmować zagadnienia w obszarze szeroko rozumianej Mechaniki. Projekty inżynierskie muszą być wykonane w roku akademickim 2016/2017, prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim, ‐ prace nie mogą naruszać praw (w tym praw własności intelektualnej) osób trzecich.

Kryteriami, które będą brane pod uwagę podczas oceny prac, będzie ich poziom merytoryczny i innowacyjność opisywanego zagadnienia.

Laureatowi/-om Konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna w łącznej wysokości 1000 PLN (500 PLN - I miejsce, 300 PLN - II miejsce, 200 PLN - III miejsce), ponadto zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony (na koszt Zapraszającego) do wzięcia udziału w konferencji naukowej - Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, które odbędzie się w dniach 25 lutego – 1 marca 2017 roku w Ustroniu.

Zasady zgłaszania prac. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji papierowej dołączając:
(...)
d) wypełniony formularz zgłoszenia.


Warsztaty Edu 3D, 10 listopada 2016

PTMTS o. Gliwice ma przyjemność zaprosić wraz firmą Lenso do udziału w bezpłatnych warsztatach Edu 3D dla studentów jak i kadry naukowej.

Warsztaty są poświęcone optycznej technice pomiarowej. Pozwalają na zapoznanie się z zasadą działania skanera optycznego firmy GOM oraz z oprogramowaniem GOM Inspect, które jest niezbędnym narzędziem do inspekcji, analizy oraz wymiarowania danych 3D, niezależnie od posiadanego systemu pomiarowego.

Dodatkowo na warsztatach zostają przedstawione możliwości systemu do pomiaru deformacji wraz z oprogramowaniem GOM Correlate, które służy do cyfrowej korelacji obrazu (DIC) i śledzenia ruchu w przestrzeni 3D, celem uzyskania rozległego zrozumienia badań materiałów oraz statycznego i dynamicznego testowania komponentów.

Warsztaty odbędą się 10 listopada 2016r., w godzinach od 12 do 14 w Sali Rady Wydziału Mechaniczego Technologicznego, ul. Konarskiego 18A, Gliwice


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Anna Korczak (Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska)  wygłosi referat pt. "Interwałowa metoda siatek Boltzmanna w modelowaniu przepływu ciepła w skali nano".

Zebranie odbędzie się w dniu 14 września 2016r. (środa) o godz. 11 00, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Rafał Konsek (Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice)  wygłosi referat pt. "Metodyka doboru punktu pracy silnika w napędzie hybrydowym z wykorzystaniem modeli symulacyjnych".

Zebranie odbędzie się w dniu 2 września 2016r. (piątek) o godz. 11 00, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Michał Bachorz (Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Zabrze)  wygłosi referat pt. "Projektowanie mechatroniczne urządzeń do rehabilitacji narządu ruchu człowieka".

Zebranie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016r. (czwartek) o godz. 13 00, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Piotr Wodarski (Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej)  wygłosi referat pt. "Interaktywny system inżynierskiego wspomagania diagnostyki kończyn górnych osób ze schorzeniami neurologicznymi".

Zebranie odbędzie się w dniu 18 maja 2016r. (środa) o godz. 13 00, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę inżynierską. A także dr inż. Jarosław Domin (Katedra Mechatroniki, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej)  wygłosi referat pt. "Wyrzutnie elektromagnetyczne".

Zebranie odbędzie się w dniu 16 marca 2016r. (środa) o godz. 14 00, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Zaproszenie na seminarium

Zapraszamy na seminarium Innowacyjne oprogramowanie inżynierskie. Podczas seminarium przedstawiciele firmy EC Test Systems przedstawią innowacyjne oprogramowanie wspomagające pracę inżyniera. W programie seminarium m.in.

 • Prezentacja firmy EC Test Systems
 • Możliwości symulacji układów mechatronicznych za pomocą oprogramowania LMS Imagine.Lab AMESim
 • LMS Virtual.Lab - zintegrowane środowisko symulacyjne do przeprowadzania analiz dynamicznych, akustycznych i strukturalnych
 • LMS Samcef - nieliniowe analizy struktur kompozytowych
 • Możliwości wielokryterialnej optymalizacji za pomocą oprogramowania Optimus

Seminarium odbędzie się w dniu 11 marca 2016r (piątek) o godz. 13 30, w Auli E Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a


Konkurs na najlepszą pracę inżynierską w roku akademickim 2015/2016 w obszarze mechanika

Zapraszamy do nadsyłania prac inżynierskich z obszaru mechanika. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Wyciąg z Regulaminu:

Konkurs ma na celu krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby będące absolwentami Politechniki Śląskiej, które złożyły egzamin dyplomowy na pierwszym stopniu studiów (inżynierski) do dnia 5.02.2016 roku a ich prace zostały ocenione przez opiekuna Projektu inżynierskiego jako bardzo dobre.

Przyjmowanie zgłoszeń prac Uczestników: do 5 lutego 2016 r. Zgłoszenia prac przyjmowane są w formie papierowej poprzez przekazanie kompletu dokumentów przez Uczestnika w pok.184 Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, mieszczącego się w Gliwicach przy ulicy Konarskiego 18A.

Zgłaszane do Konkursu prace - Projekty inżynierskie powinny spełniać następujące założenia: - tematyka prac powinna obejmować zagadnienia w obszarze szeroko rozumianej Mechaniki. Projekty inżynierskie muszą być wykonane w roku akademickim 2015/2016, prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim (...)

Laureatowom Konkursu zostanie przyznana nagroda pieniężna w łącznej wysokości 1000 PLN (500 PLN - I miejsce, 300 PLN - II miejsce, 200 PLN - III miejsce), ponadto zwycięzca Konkursu zostanie zaproszony (na koszt Zapraszającego) do wzięcia udziału w konferencji naukowej - Sympozjon „Modelowanie w mechanice”, które odbędzie się w dniach 20-24 luty 2016 roku w Ustroniu.

Zasady zgłaszania prac. Prace konkursowe należy zgłaszać wyłącznie w wersji papierowej dołączając:
(...)
d) wypełniony formularz zgłoszenia.


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe, na którym mgr inż. Rafał Rumin (AGH)  wygłosi referat pt. "Redukcja drgań urządzeń wirujących metodą ciągłej zmiany masy korekcyjnej".

Zebranie odbędzie się w dniu 25 września 2015r. (piątek) o godz. 10 00, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.


Zaproszenie na zebranie naukowe

Zapraszamy na zebranie naukowe na którym dr inż. Arkadiusz Poteralski  wygłosi referat pt. "Optymalizacja immunologiczna układów mechanicznych".

Zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015r. (środa) o godz. 12 00, w Sali Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a.

Nowa domena strony internetowej PTMTS o/ Gliwice

Strona internetowa Gliwickiego oddziału PTMTS zmieniła swój adres. Adres www został zmieniony z www.kms.polsl.pl/ptmts na www.goptmts.pl.